Hong Cheng / Red City
1997 - Tainan, Taiwan R.O.C.

"You ji shi wu, wu ji shi you"
"Was ist, ist gleichzeitig was nicht ist;
was nicht ist, ist gleichzeitig was ist"

Joachim Hirling, 1996 - 1997
Oelgemaelde je 24,5 x 33,5 cm - Tuschearbeiten je 30 x 30 cm
weitere Ansicht bei Rollover